ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS 2021/1

АЛТАИСТИКА, ТЮРКОЛОГИЯ, МОНГОЛИСТИКА

Издатель: Международная Тюркская академия

ISSN: 2788-4090 (online)
ISSN: 2788-4082 (print)

Текущий выпуск: PDF

 

 

 

МОНГОЛ АЛТАЙН ГОДОН ГОЛЫН ПАЛЕОЛИТЫН ШИНЭ
ДУРСГАЛТ ГАЗАР: ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН ОЛДВОР ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ, ОН ЦАГИЙН АСУУДАЛ

Я. Цэрэндагва

ПАНОРАМНАЯ КАРТИНА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЬНИКОВ НА ДРЕВНЕЙ ПРЕДКОВОЙ КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ (В ЦИФРАХ, ИЛЛЮСТАРЦИЯХ И В ЛИЦАХ)
О. Смагулов, А. Смагулова

«ЖҮЧИ» НЭРИЙН ТУХАЙ
Р. Мөнхтулга

МОНГОЛЫН НОЁДЫН ЧУУЛГАНЫ ДЭГ ЁС, ТАЛАСЫН ЧУУЛГАНЫ ЖИШЭЭ ДЭЭР
Д. Сүхбаатар

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БУДЖАКСКОЙ ОРДЫ В XVI-XVII ВВ.
Я.В. Пилипчук

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ (ЧАГАТАЙСКИЙ) ТЮРКИ И СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ФАРСИ — ПИСЬМЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
Т. К. Бейсембиев

ОРЧИН ЦАГИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, АЯЛГУУНУУД
Д. Төмөртогоо

БАРУУН МОНГОЛЧУУДЫН ДУНДАХ НЭГЭН ТОГЛООМЫН ТУХАЙ
Г. Бямбарагчаа

«БӘДІК» ЖАНРЫНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ
А. Тойшанұлы