ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS 2021/1

АЛТАИСТИКА, ТЮРКОЛОГИЯ, МОНГОЛИСТИКА

Издатель: Международная Тюркская академия

ISSN: 2788-4090 (online)
ISSN: 2788-4082 (print)

Текущий выпуск: PDF

 

 

 

МОНГОЛ АЛТАЙН ГОДОН ГОЛЫН ПАЛЕОЛИТЫН ШИНЭ
ДУРСГАЛТ ГАЗАР: ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН ОЛДВОР ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ, ОН ЦАГИЙН АСУУДАЛ

Я. Цэрэндагва

ПАНОРАМНАЯ КАРТИНА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЬНИКОВ НА ДРЕВНЕЙ ПРЕДКОВОЙ КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ (В ЦИФРАХ, ИЛЛЮСТАРЦИЯХ И В ЛИЦАХ)
О. Смагулов, А. Смагулова

«ЖҮЧИ» НЭРИЙН ТУХАЙ
Р. Мөнхтулга

МОНГОЛЫН НОЁДЫН ЧУУЛГАНЫ ДЭГ ЁС, ТАЛАСЫН ЧУУЛГАНЫ ЖИШЭЭ ДЭЭР
Д. Сүхбаатар

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БУДЖАКСКОЙ ОРДЫ В XVI-XVII ВВ.
Я.В. Пилипчук

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ (ЧАГАТАЙСКИЙ) ТЮРКИ И СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ФАРСИ — ПИСЬМЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
Т. К. Бейсембиев

ОРЧИН ЦАГИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, АЯЛГУУНУУД
Д. Төмөртогоо

БАРУУН МОНГОЛЧУУДЫН ДУНДАХ НЭГЭН ТОГЛООМЫН ТУХАЙ
Г. Бямбарагчаа

«БӘДІК» ЖАНРЫНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ
А. Тойшанұлы

Back to top button