МОНГОЛ ДАХЬ УГСААТАН СУДЛАЛЫН УХААНЫ ТҮҮХЭН ТОЙМ: ДЭГ БА ХӨГЖИЛ

Бямбарагчаа Г.

Товчлол

Энэхүү өгүүллийн хүрээнд Монгол дахь угсаатан судлалын шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхэн тоймыг өгүүлэх болно. ХХ зууны эхэн үеэс хөгжсөн угсаатан судлалын шинжлэх ухаан нь Монгол дахь анхны шинжлэх ухааны салбар болсон ажээ. ХХ зууны дунд үеэс эхлэн мэргэжлийн судлаачид судалгаа хийж эхэлсэн түүхтэй. Тийм ч учраас монгол дахь угсаатан судлалын шинжлэх ухаан өөрийн гэсэн дэгийг бий болгосон гэж хэлж болно.

Түлхүүр үг: Шинжлэх ухаан, угсаатан судлал, угсаатны зүй.

Статья PDF Скачать

Цитировать

doi.org/10.53042/ATAM/vol4_issue4_A6

Бямбарагчаа Г. Монгол дахь угсаатан судлалын ухааны түүхэн тойм: дэг ба хөгжил // Алтаистика, тюркология, монголистика. — 2020 — №4 – б. 110-119.

Back to top button