ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ГЕРУНДИЙ ТУРАЛЫ

Қуанғанов Фархад Шаймұратұлы

Түйін

Мақаланың жаңашылдығы герундийді жеке дербес етістік формасы ретінде қазақ тіліндегі етістіктері систематикасына еңгізу тұралы ұсыныста болып табылады. Қазақ тілінің қазіргі грамматикасы барлық етістіктер формаларының алуан түрлілігі мен ерекшеліктерін сипаттама бермейді. Герундийдің 2 түрін ерекшелену негіздемесі көрсетілген. Герундийдің 1-ші түрі -гі, -ғы, -кі, -қы жұрнақтары және 2-ші түрі -мақ, -мек, -пақ, -пек, -бақ, -бек жұрнақ жалғаулар арқылы қалыптасады.

Кілт сөздер: Қазақ тілінің етістіктері, Герундий, Мәсдәр.

Мақала PDF Жүктеу

Сілтеме жасау

DOI

Куанганов Ф.Ш. О герундии в казахском языке // Алтаистика, тюркология, монголистика. – 2021 – №4 – б.57-67.

Back to top button